Thùng lọc than hoạt tính xử lý mùi keo dán đế giày Kim Liên

Tran Ai 07/03/2024

System Fan cung cấp thùng lọc than hoạt tính 18.5kw, 30kw, 55kw cho Nhà máy: 

Hình 1. Thùng lọc than hoạt tính xử lý mùi keo dán đế giày Kim LiênHình 2. Thùng lọc than hoạt tính xử lý mùi keo dán đế giày Kim LiênHình 3. Thùng lọc than hoạt tính xử lý mùi keo dán đế giày Kim LiênHình 4. Thùng lọc than hoạt tính xử lý mùi keo dán đế giày Kim LiênHình 5. Thùng lọc than hoạt tính xử lý mùi keo dán đế giày Kim LiênHình 6. Thùng lọc than hoạt tính xử lý mùi keo dán đế giày Kim LiênHình 7. Thùng lọc than hoạt tính xử lý mùi keo dán đế giày Kim LiênHình 8. Thùng lọc than hoạt tính xử lý mùi keo dán đế giày Kim LiênHình 9. Thùng lọc than hoạt tính xử lý mùi keo dán đế giày Kim LiênHình 10. Thùng lọc than hoạt tính xử lý mùi keo dán đế giày Kim LiênHình 11. Thùng lọc than hoạt tính xử lý mùi keo dán đế giày Kim LiênHình 12. Thùng lọc than hoạt tính xử lý mùi keo dán đế giày Kim LiênHình 13. Thùng lọc than hoạt tính xử lý mùi keo dán đế giày Kim LiênHình 14. Thùng lọc than hoạt tính xử lý mùi keo dán đế giày Kim Liên