CATALOGUE QUẠT LY TÂM CÔNG NGHIỆP

Model: SCD-BNo
Công suất: 0.55 - 37kW
Điện áp: 220V - 380V
Lưu lượng: 900 - 105000 m3/h
Áp suất: 150 - 1450 Pa
Truyền động: Trực tiếp
Vật liệu: Thép, Inox ...

👉 CATALOGUE SCD-BNo 

Model: SCI-BNo
Công suất: 0.75 - 110kW
Điện áp: 220V - 380V
Lưu lượng: 1500- 250000 m3/h
Áp suất: 150- 1800 Pa
Truyền động: Gián tiếp
Vật liệu: Thép, Inox ...

👉 CATALOGUE SCI-BNo 

Model: SCDC-BNo
Công suất: 0.75 - 37kW
Điện áp: 220V - 380V
Lưu lượng: 1200 - 105000 m3/h
Áp suất: 150 - 1500 Pa
Truyền động: Trực tiếp
Vật liệu: Thép, Inox ...

👉 CATALOGUE SCDC-BNo 

Model: SCIC-BNo
Công suất: 0.75 - 37kW
Điện áp: 220V - 380V
Lưu lượng: 1200- 105000 m3/h
Áp suất: 150 - 1500Pa
Truyền động: Gián tiếp
Vật liệu: Thép, Inox ...

👉 CATALOGUE SCIC-BNo 

Model: SCIK-CNo
Công suất: 15 - 90kW
Điện áp: 220V - 380V
Lưu lượng: 6500 - 45000 m3/h
Áp suất: 5000 - 13000Pa
Truyền động: Gián tiếp
Vật liệu: Thép, Inox ...

👉 CATALOGUE ScIK-CNO 

Model: SCD-LBNo
Công suất: 0.55 - 37kW
Điện áp: 220V - 380V
Lưu lượng: 900 - 100000 m3/h
Áp suất: 150 - 1450 Pa
Truyền động: Trực tiếp
Vật liệu: Thép, Inox ...

👉 CATALOGUE SCD-LBNo 

Model: SCD-DNo
Công suất: 0.75- 45kW
Điện áp: 220V - 380V
Lưu lượng: 1000 - 42000 m3/h
Áp suất: 350 - 3000 Pa
Truyền động: Trực tiếp
Vật liệu: Thép, Inox ...

👉 CATALOGUE ScD-DNo 

 

Model: SCH-BNo
Công suất: 0.75 - 30kW
Điện áp: 220V - 380V
Lưu lượng: 1500 - 85000 m3/h
Áp suất: 30 - 1000Pa
Truyền động: Gián tiếp
Vật liệu: Thép, Inox ...

👉 CATALOGUE SCH-BNo 

Model: SCI-DNo
Công suất: 1.1 - 160kW
Điện áp: 220V - 380V
Lưu lượng: 1000 - 95000 m3/h
Áp suất: 400 - 3200Pa
Truyền động: Gián tiếp
Vật liệu: Thép, Inox ...

👉 CATALOGUE ScI-DNo 

Model: SCI-TNo
Công suất: 2.2 - 300kW
Điện áp: 220V - 380V
Lưu lượng: 2000 - 55000 m3/h
Áp suất: 3000 - 13000Pa
Truyền động: Gián tiếp
Vật liệu: Thép, Inox ...

👉 CATALOGUE ScI-tNo 

Model: SCD-HNo
Công suất: 2.2- 37kW
Điện áp: 220V - 380V
Lưu lượng: 2000 - 45000 m3/h
Áp suất: 3000 - 4500Pa
Truyền động: Trực tiếp
Vật liệu: Thép, Inox ...

👉 CATALOGUE ScD-HNo 

Model: SCI-HNo
Công suất: 5.5 - 5000kW
Điện áp: 220V - 380V
Lưu lượng: 6000 - 400000 m3/h
Áp suất: 2700 - 5600Pa
Truyền động: Gián tiếp
Vật liệu: Thép, Inox ...

👉 CATALOGUE ScI-HNo 

Model: SCD-SNo
Công suất: 0.75 - 30kW
Điện áp: 220V - 380V
Lưu lượng: 1500 - 60000m3/h
Áp suất: 200 - 1200 Pa
Cấu tạo: Bọc hộp tiêu âm
Vật liệu: Thép, Inox ...

👉 CATALOGUE ScD-SNo 

Model: SCD-CNo
Công suất: 1.1 - 75kW
Điện áp: 220V - 380V
Lưu lượng: 600 - 40000 m3/h
Áp suất: 150 - 1500Pa
Truyền động: Trực tiếp
Vật liệu: Thép, Inox ...

👉 CATALOGUE Scd-cNo 

Model: SCI-CNo
Công suất: 5.5 - 300kW
Điện áp: 220V - 380V
Lưu lượng: 2500 - 55000 m3/h
Áp suất: 2900 - 13000Pa
Truyền động: Gián tiếp
Vật liệu: Thép, Inox ...

👉 CATALOGUE ScI-CNo 

Model: SCD-TNo
Công suất: 2.2- 75kW
Điện áp: 220V - 380V
Lưu lượng: 2000 - 4000 m3/h
Áp suất: 3000 - 10000Pa
Truyền động: Trực tiếp
Vật liệu: Thép, Inox ...

👉 CATALOGUE Scd-tNo 

CATALOGUE HƯỚNG TRỤC CÔNG NGHIỆP

Model: SAD-TNo
Công suất: 0.25 - 45kW
Điện áp: 220V - 380V
Lưu lượng: 1500- 190000 m3/h
Áp suất: 30 - 800 Pa
Truyền động: Trực tiếp
Vật liệu: Thép, Inox ...

👉 CATALOGUE SAD-TNo 

Model: SAD-CNo
Công suất: 0.37 - 45kW
Điện áp: 220V - 380V
Lưu lượng: 1000- 180000 m3/h
Áp suất: 80- 1150 Pa
Truyền động: Trực tiếp
Vật liệu: Thép, Inox ...

👉 CATALOGUE SAD-CNo 

Model: SAI-CNo
Công suất: 0.37 - 75kW
Điện áp: 220V - 380V
Lưu lượng: 1000 - 240000 m3/h
Áp suất: 80 - 1600 Pa
Truyền động: Gián tiếp
Vật liệu: Thép, Inox ...

👉 CATALOGUE SAI-CNo 

Model: SAD-CANo
Công suất: 1.1 - 11kW
Điện áp: 220V - 380V
Lưu lượng: 500 - 240000 m3/h
Áp suất: 200 - 850 Pa
Truyền động: Trực tiếp
Vật liệu: Thép, Inox ...

👉 CATALOGUE SAD-CANo 

Model: SAD-CENo
Công suất: 0.55 - 2.2kW
Điện áp: 220V - 380V
Lưu lượng: 500 - 18000 m3/h
Áp suất: 200 - 650 Pa
Cấu tạo: Cánh ly tâm, Siêu êm
Vật liệu: Thép, Inox ...

👉 CATALOGUE SAD-CENo 

Model: SADC-CNo
Công suất: 0.37 - 30kW
Điện áp: 220V - 380V
Lưu lượng: 800 - 115000 m3/h
Áp suất: 60 - 1050 Pa
Truyền động: Trực tiếp
Vật liệu: Thép, Inox ...

👉 CATALOGUE SADC-CNo 

Model: SAD-LCNo
Công suất: 0.37 - 45kW
Điện áp: 220V - 380V
Lưu lượng: 1000- 18000 m3/h
Áp suất: 80 - 1150Pa
Truyền động: Trực tiếp
Vật liệu: Thép, Inox ...

👉 CATALOGUE SCD-BNo 

Model: SAD-ANo
Công suất: 0.55 - 15kW
Điện áp: 220V - 380V
Lưu lượng: 1500 - 60000 m3/h
Áp suất: 150 - 1250 Pa
Truyền động: trực tiếp
Vật liệu: Thép, Inox ...

👉 CATALOGUE SAD-ANo 

Model: SAD-SNo
Công suất: 0.37 - 37kW
Điện áp: 220V - 380V
Lưu lượng: 1000 - 120000 m3/h
Áp suất: 80 - 1000 Pa
Truyền động: trực tiếp
Vật liệu: Thép, Inox ...

👉 CATALOGUE SAD-SNo 

Model: SAD-MNo
Công suất: 0.55 - 5.5kW
Điện áp: 220V - 380V
Lưu lượng: 1500 - 70000 m3/h
Áp suất: 30 - 550 Pa
Truyền động: trực tiếp
Vật liệu: Thép, Inox ...

👉 CATALOGUE SAD-MNo 

Model: SAD-LMNo
Công suất: 0.75 - 30kW
Điện áp: 220V - 380V
Lưu lượng: 1500 - 85000 m3/h
Áp suất: 30 - 900 Pa
Cấu tạo: Quạt hút mái cánh ly tâm
Vật liệu: Thép, Inox ...

👉 CATALOGUE SAD-LMNo 

Model: SADC-LMNo
Công suất: 0.55 - 30kW
Điện áp: 220V - 380V
Lưu lượng: 1500 - 85000 m3/h
Áp suất: 30 - 900 Pa
Cấu tạo: Cánh ly tâm, 2 cấp tốc độ
Vật liệu: Thép, Inox ...

👉 CATALOGUE SADC-LMNo 

Model: SAJ-CNo
Công suất: 0.37 - 15kW
Điện áp: 220V - 380V
Lưu lượng: 1000 - 52000 m3/h
Áp suất: 80 - 710 Pa
Cấu tạo: Tiêu âm 2 đầu
Vật liệu: Thép, Inox ...

👉 CATALOGUE SAJ-CNo 

Model: SAJC-CNo
Công suất: 0.55 - 11kW
Điện áp: 220V - 380V
Lưu lượng: 1800 - 48000m3/h
Áp suất: 60 - 780 Pa
Cấu tạo: 2 cấp tốc độ
Vật liệu: Thép, Inox ...

👉 CATALOGUE SAJC-CNo 

Model: SAD-VNo
Công suất: 0.25 - 30kW
Điện áp: 220V - 380V
Lưu lượng: 1500 - 140000 m3/h
Áp suất: 30 - 650Pa
Truyền động: trực tiếp
Vật liệu: Thép, Inox ...

👉 CATALOGUE SAD-VNo 

Model: SHRV
Công suất: 0.25 - 1.1kW
Điện áp: 220V - 380V
Lưu lượng: 8000 - 44500m3/h
Truyền động: trực tiếp
Vật liệu: Thép, Inox ...

👉 CATALOGUE SHRV 

Model: SAD-TVNo
Công suất: 0.25 - 3kW
Điện áp: 220V - 380V
Lưu lượng: 1500 - 70000 m3/h
Áp suất: 30 - 300 Pa
Truyền động: trực tiếp
Vật liệu: Thép, Inox ...

👉 CATALOGUE SAD-TVNo 

Model: SA-NoB
Công suất: 45 - 315W
Điện áp: 220V - 380V
Lưu lượng: 725 - 8800m3/h
Áp suất: 156 - 435 Pa
Truyền động: trực tiếp
Loại: Quạt thông gió gắn trần

👉 CATALOGUE SA-NoB 

Model: DPT-N0-A/C/P
Công suất: 0.55 - 15W
Điện áp: 220V - 380V
Lưu lượng: 250 - 1800 m3/h
Áp suất: 110 - 340 Pa
Truyền động: trực tiếp
Vật liệu: Thép, Inox ...

👉 CATALOGUE DPT-N0-A/C/P 

Model: SPT-DST
Sử dụng: Nối ống
Điện áp: 220V - 380V
Lưu lượng nhỏ
Áp suất cao
Truyền động: trực tiếp
Vật liệu: Thép, Inox ...

👉 CATALOGUE SCD-BNo 

Model: TC-No
Công suất: 29- 50W
Điện áp: 220V - 380V
Lưu lượng: 250 - 1800 m3/h
Áp suất: 110 - 340 Pa
Truyền động: trực tiếp
Vật liệu: Thép, Inox ...

👉 CATALOGUE SCD-BNo 

   

CATALOGUE HỆ THỐNG HÚT LỌC BỤI, KHÍ THẢI

Model: AC TOWER
Công suất: 22 - 75kW
Điện áp: 220V - 380V
Lưu lượng: 20000 - 65000 CMH
Khối lượng than: 1400-2400kg
Truyền động: Gián tiếp
Vật liệu: Thép, Inox ...

👉 CATALOGUE AC TOWER 

Model: BAG-FILTER
Công suất: 22- 110kW
Điện áp: 220V - 380V
Lưu lượng: 20000- 90000 CMH
Số túi: 100-300 túi
Van rũ bụi: 10 - 30 chiếc
Vật liệu: Thép SS400

👉 CATALOGUE BAG-FILTER 

Model: SCRUBBRE
Công suất: 22 - 75kW
Lưu lượng: 20000 - 65000 CMH
Số giàn phun: 2
Lớp đệm: 2
Lớp lọc: 1
Vật liệu: Thép, Inox, pp ...

👉 CATALOGUE SCRUBBRE 

Hút lọc bụi Cyclone Model: SCL-No
Công suất: 22 - 75kW
Lưu lượng: 20000- 90000 CMH
Số Cyclone: 1-2
Số van quay kín khí: 1-2
Vật liệu: Thép, Inox ...

👉 CATALOGUE CYCLONE 

Máy hút bụi túi vải
Công suất: 1.1- 11kW
Lưu lượng: 2500- 12000 m3/h
Áp suất: 3000 - 4000Pa
Hiệu suất: 95-98%
Túi vải: 1-8 túi

👉 MÁY HÚT BỤI TÚI VẢI 

Tủ hút lọc bụi
Công suất: 1.5 - 11kW
Lưu lượng: 1000- 12000m3/h
Áp suất: 3000 - 4000 
Điện áp: 220-380V
Túi vải: 2 - 12 túi

👉 TỦ HÚT LỌC BỤI 

Khung xương túi lọc
Hình trụ tròn
Vật liệu: thép mạ kẽm
Ventury hoặc không Ventury
Kích thước theo yêu cầu
Chịu được nhiệt độ cao

👉 KHUNG XƯƠNG TÚI LỌC 

Túi lọc bụi
Nhiều loại mẫu mã
Khả năng chống mài mòn cao
Chống thuỷ phân trong nước tốt
Khả năng kháng axit
Khả năng kháng Bazo

👉 TÚI LỌC BỤI 

Zalo System Fan Messenger System Fan 098.151.2866
popup

Số lượng:

Tổng tiền: