Quạt ly tâm gián tiếp - model SCI-H6.3

Tran Ai 20/12/2022