Lô 2 dòng quạt SCI-H14 và SCI-H12

Tran Ai 17/04/2023